Jump to content


Noteikumi

Vispārīgie noteikumi
 • Reģistrējoties tīkla vietnē delfim.lv (arī www.delfim.lv, turpmāk tekstā - forums), lietotājs piekrīt visiem foruma noteikumiem. Viņa pienākums ir tos precīzi ievērot un regulāri sekot to iespējamām izmaiņām. Reģistrējoties forumā Jūs piekrītat, ka esat sasniedzis 13 gadu vecumu.
 • Foruma lietotāja rīcība nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un/vai tikt veikta ar nolūku kaitēt foruma darbībai vai apdraudēt tā pastāvēšanu.
 • Katram foruma lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils (konts). Reģistrējoties forumā, lietotājam jānorāda sava, vēlams - Latvijas Republikā reģistrēta (lietotājvārds@domēns.lv), reāli eksistējoša un aktīva e-pasta adrese.
 • Lietotāja konts tiek piešķirts katrai personai individuāli. To nedrīkst izmantot vairākas personas vienlaicīgi, kā arī to nedrīkst nodot citas personas lietošanā uz laiku vai pastāvīgi.
 • Viena lietotāja vairāku kontu vai to kopīgas lietošanas atklāšanas gadījumā foruma administrācijai ir tiesības bez brīdinājuma dzēst vai bloķēt visus vai jebkuru no šiem kontiem, un/vai sodīt lietotājus citā veidā, pēc saviem ieskatiem.
 • Citiem lietotājiem redzamais lietotājvārds tiek veidots no latviešu un latīņu alfabēta burtiem un cipariem, taču tas nedrīkst būt īsāks par 3 un garāks par 20 simboliem.
  • No latviešu valodas vārdiem darinātos lietotājvārdos jālieto latviešu burtus nevis to translita analogus vai latviešu valodai svešus burtus (q, w, x, y).
  • Kā lietotājvārdi nav izmantojami aizsargāti firmu vai preču zīmoli, piemēram, Microsoft, Nikon, Danonki utt. vai to abreviatūras.
  • Kā lietotājvārdi nav izmantojami foruma biedru grupu, foruma sadaļu, sistēmas apzīmējumu un funkciju nosaukumi, kā arī tādi vārdi, kas foruma kontekstā var radīt pārpratumus.
  • Cipari lietojami tikai īpašos gadījumos, kad bez tiem nav iespējams iztikt, tie nedrīkst aizvietot burtus un to kopējais skaits nedrīkst pārsniegt 1/5 no lietotājvārda kopējā garuma. Lietotājvārds jāizvēlas labskanīgs, viegli izrunājams, rakstāms un iegaumējams.
  • Lietotājvārdam jābūt ar patstāvīgu, skaidri saprotamu vai asociatīvi uztveramu nozīmi.
  Nepiemērota vai foruma noteikumiem neatbilstoša lietotājvārda izvēles gadījumā administrācijai ir tiesības to mainīt pēc saviem ieskatiem un/vai atteikt lietotāja profila (konta) reģistrēšanu, to dzēšot.
 • Katrs lietotājs savam lietotāja profilam var pievienot noteikumiem atbilstošu grafisku avataru, personisko fotogrāfiju un parakstu, kā arī brīvi sniegt par sevi citu informāciju, aizpildot šim nolūkam paredzētas ievades formas.
 • Katrs lietotājs ir personiski atbildīgs par savas sniegtās informācijas (tekstuālās, grafiskās, pievienoto pielikumu, saišu un citu norāžu) un pausto uzskatu atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai un foruma noteikumiem. Foruma administrācija neatbild par lietotāju paustajiem uzskatiem un izdarītajiem likumpārkāpumiem.
 • Jebkāda veida reklāmas publicēšana forumā (tai skaitā arī lietotāja personiskajā informācijā atrodamā) atļauta tikai pēc saskaņošanas ar foruma administrāciju.
 • Foruma administrāciju (regulatoru komandu) veido Moderator, Admin, Dev staff un Owner statusa lietotāji.
 • Pārējo foruma lietotāju pienākums ir nekavējoties un bez ierunām pakļauties jebkura foruma regulatora publiski vai personiski izteiktām prasībām. Ja lietotājs uzskata, ka tās ir pretrunā ar foruma noteikumiem, viņam ir tiesības 24 stundu laikā pārsūdzēt regulatora prasību pamatotību augstākstāvošam regulatoram, nosūtot viņam par to PZ (personisku ziņu), taču tas viņu neatbrīvo no šo prasību nekavējošas izpildes. Uzsākt strīdu ar regulatoru par viņa izteiktajām prasībām ir aizliegts!
 • Foruma administrācijai ir tiesības bez brīdinājuma un paskaidrojuma rediģēt vai dzēst lietotāju tēmas, rakstus, lietotāju profilos atrodamo informāciju, ja tā neatbilst foruma noteikumiem un/vai acīm redzami pārkāpj Latvijas Republikas likumdošanu.
 • Foruma administrācijai ir tiesības pieprasīt un nekavējoši saņemt no lietotāja jebkura forumā un/vai viņa lietotāja profilā publicētā darba autorības neapstrīdamus pierādījumus.
 • Ja lietotājs vēlas atteikties no foruma turpmākas lietošanas (vēlas dzēst savu lietotāja profilu), viņam savs lēmums par to jāpaziņo Dev staff līmeņa regulatoram.
 • Par foruma noteikumu neievērošanu lietotājs var tikt sodīts. Par atkārtotu un/vai nopietnu pākāpumu izdarīšanu lietotājam var tikt pastāvīgi liegta pieeja forumam (tikt bloķēts lietotāja konts). Jebkādā veidā sodītam lietotājam (bloķēts konts, rakstīšanas liegums, rakstu publikācijas kontrole utt.) nav tiesību pieprasīt sava lietotāja profila dzēšanu līdz pat soda termiņa beigām.
Rakstveida informācijas pasniegšana
 • Foruma darba un saziņas valoda ir latviešu.
 • Foruma lietotājiem ir pienākums jebkuru forumā publicējamo tekstu rakstīt gramatiski pareizā latviešu valodā, ievērojot visas ortogrāfijas un interpunkcijas prasības. Tekstos lietojami tikai vispārpieņemtie saīsinājumi. Ne forumā publicējamos materiālos, ne personiskajā informācijā nav atļauta necenzētas leksikas lietošana.
 • Svešvalodās rakstīts teksts izmantojams tikai precīzi citējot kādu citu teksta avotu, vai gadījumos, kad teksta tulkojums latviešu valodā sarežģī tā satura uztveri vai padara tekstu nesaprotamu (piemēram, programmu kodos, izpildāmo komandu nosaukumos utml.), kā arī gadījumos, kad tiek paskaidrots kāds latviešu valodā rakstīts teksts (piemēram, slāņu paletes (Layers) lietošana). Uz svešvalodās rakstīto tekstu attiecas visi tie paši ierobežojošie noteikumi, kas uz latviešu valodā rakstīto.
 • Aizliegta 13375p34k un pOKe SpEaK stila tekstu izmantošana.
Foruma tēmu jeb pavedienu (topics) un rakstu (posts) veidošana
 • Jauna tēma veidojama tikai tai paredzētajā sadaļā.
 • Tēmas nosaukumam jāatbilst tēmas saturam un jāizsaka tās būtība. Tēmas apakšvirsrakstam, ja tāds nepieciešams, jāpapildina vai jāpaskaidro tēmas nosaukumā izteiktā doma.
 • Rakstu saturam jāatbilst tēmai. Nav pieļaujami ārpustēmas raksti (offtopics). Savu izteikto viedokli vai vērtējumu jāpamato.
 • Iepriekšējo rakstu nedrīkst citēt pilnībā. Ja nepieciešama atsauce uz kādu atsevišķu tajā izteikto domu, citējama ir tikai tā. Arī senāku vai citā tēmā izvietotu rakstu citēšanā jāievēro šis pats princips. Citātam jābūt noformētam tā, lai būtu nepārprotami atrodams tā pirmavots.
 • Aizliegts veidot tēmas un rakstus, kas rada spamu un/vai flūdu.
  • Par spamu jeb surogātrakstu tiek uzskatīts jebkurš raksts, kam nav jēgas, kas neattiecas uz tēmu un/vai ir izveidots tikai, lai palielinātu savu rakstu skaitu, tai skaitā - nepamatoti viedokļi un vērtējumi, pateikšanās par forumā ievietotajām pamācībām vai krājumiem.
  • Par surogāttēmu tiek uzskatīta jebkura tēma, kas izveidota foruma neatbilstošā sadaļā, kam nav jēgas, kas nav noformēta atbilstoši foruma vai tā sadaļas noteikumiem, kas atkārto jau forumā esošu citu tēmu un/vai ir izveidota tikai, lai palielinātu savu rakstu skaitu.
  • Par flūdu jeb vārdplūdiem tiek uzskatīti vienveidīgi, saturiski atkārtojošies teksti vienā un tajā pašā vai vairākās foruma tēmās.
 • Tēmas apakšvirsrakstā, ja tajā ievietotās saites nosaukumam vai mērķim (target), attēlam un/vai tekstam ir erotisks un/vai vardarbīgs raksturs, jāpievieno brīdinājums par to. Ja to nav iespējams izdarīt, šāda materiāla publikācija forumā ir aizliegta.
Lietotāju kategorijas
 • Viesis - lietotāji, kas nav reģistrējušies foruma lietošanai. Viņiem pieejama tikai dažu foruma sadaļu apskate.
 • Neapstiprināts - lietotāji, kas reģistrējušies foruma lietošanai, bet nav pabeiguši apstiprinājuma procedūru. Viņiem pieejamas tās pašas iespējas, kas viesiem.
 • Iesācējs - foruma lietotāji, kas pabeiguši reģistrēšanās apstiprinājuma procedūru, bet nav izveidojuši vismaz 15 uzskaitāmus rakstus. Salīdzinot ar iepriekšējo grupu lietotājiem, viņiem ir iespēja rediģēt sava lietotāja profila informāciju, apskatīt un rakstīt atsevišķās foruma sadaļās, lietot personīgo ziņu (PZ) aģenta pakalpojumu, taču viņiem nav pieejama virkne foruma funkciju un resursu.
 • Biedrs - visplašāk pārstāvētā foruma lietotāju grupa, kam pieejamas visas foruma sadaļas un funkcijas, izņemot Vadības kabīni un foruma administrēšanas rīkus.
 • Vecbiedrs - foruma biedri, kuru uzskaitāmo rakstu skaits pārsniedzis 1000. Viņiem pieejamas visas tās pašas sadaļas un funkcijas, kas biedriem, taču ar palielinātiem limitiem vairākiem resursiem.
 • Goda biedrs - foruma biedri, kas tajā ieņem īpašu vietu, ir pozitīvi veicinājuši tā attīstību un izaugsmi, taču nedarbojas foruma administrācijā. Viņu pieeja resursiem ir vēl plašāka nekā vecbiedriem.
 • Izraidītais - īpaši nevēlami foruma lietotāji, kam par smagiem foruma noteikumu pārkāpumiem liegta pieeja forumam. Atšķirībā no viesiem, izraidīto lietotāju profiliem var būt papildus bloķēta pieeja forumam pēc IP adresēm un citiem lietotāja profila parametriem.
Foruma administrācija
 • Moderators - foruma ierindas biedriem vistuvāk stāvošie zemākā līmeņa administrācijas pārstāvji. Viņi regulāri seko lietotāju darbībām, uzklausa to vajadzības, atbild uz viņu jautājumiem, seko forumā publicēto tēmu attīstībai, ievieš tajās nepieciešamās korekcijas.
  P.S. Moderatora māceklim ir visas tās pašas tiesības un pienākumi, kas moderatoram.
 • Administrators - otra, pie zemākā līmeņa administrācijas piederoša regulatoru grupa ar plašākām pilnvarām nekā sarunu vadītājiem. Viņi rīko foruma regulāros konkursus un sacensības, organizē balsošanu.
 • Pārvaldnieks (vadītāja asistents) - augstākā līmeņa administratori, kas pārzina un seko foruma vadības ierīču darbībai, veic lietotāju profilu (kontu), IP adrešu un citu lietotāju datu izmantošanas pārbaudi, foruma resinhronizāciju, kontrolē dzinēja darbību.
 • Vadītājs (īpašnieks) - lietotāji, kuru galvenā funkcija - foruma kopējās darbības nodrošināšana, noteikumu izstrāde, administrācijas veidošana un foruma perspektīvās attīstības vadlīniju noteikšana.
Piezīmes
 • Foruma noteikumu izstrāde nav pabeigta. Foruma lietotāju tiesības, pienākumus, resursu ievietošanas un izmantošanas kārtību regulē arī atbilstošās foruma sadaļās ievietotie noteikumi, kuru ievērošana lietotājiem ir tikpat saistoša kā foruma galveno noteikumu ievērošana.
 • Lietotāju pienākums ir nekavējoši ziņot foruma administrācijai par novērotiem foruma noteikumu pārkāpumiem, nepilnībām vai pretrunām tajos.